Laboratorium SPGK

Ogólny zakres wykonywanych analiz przez Laboratorium Wody i Ścieków:

W Laboratorium Wody wykonywane są:
  • analizy fizykochemiczne i bakteriologiczne próbek wody w miejscu ujmowania, na poszczególnych etapach jej uzdatniania oraz na etapie wprowadzania do sieci wodociągowej zgodnie z harmonogramami opracowywanymi na początku każdego roku kalendarzowego.
  • monitoruje wodę na sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Sanok oraz Miasta i Gminy Zagórz w 13 punktach stałych ustalonych w porozumieniu z Powiatową Stacja Sanitarno–Epidemiologiczną z częstotliwością raz na miesiąc w zakresie Monitoringu A + paciorkowce.
  • analizy wody na zlecenia wewnętrzne (awarie sieci wodociągowych) oraz zewnętrzne
W Laboratorium Ścieków wykonywane są:
  • analizy ścieków dopływających do oczyszczalni oraz ścieków na poszczególnych etapach procesu technologicznego w 5-cio dniowym tygodniu pracy, zgodnie z harmonogramem opracowywanym na początku każdego nowego roku kalendarzowego.
  • kontrola jakości ścieków przemysłowych w sposób ciągły ( autosampler na ul. Reymonta 19)
  • bieżący monitoring gospodarki wodno-ściekowej zakładów z terenu Miasta i Gminy Sanok. Z polecenia ówczesnego Zarządu od roku 2017 do chwili obecnej zostały skontrolowane liczne placówki takie jak piekarnie, hotele, myjnie. Efektem tych kontroli było podniesienie stawek dla przedsiębiorców za odprowadzanie ścieków przemysłowych zgodnie z obowiązującą taryfą.
  • analizy ścieków na zlecenia zewnętrzne
Laboratorium Wody i Ścieków bierze coroczny udział w badaniach biegłości w zakresie wszystkich oznaczanych parametrów z wynikiem zadowalającym. Obsada kadrowa w Laboratorium Wody i Ścieków liczy 8 osób + kierowca.

Pracownia Fizykochemiczna Badania Wody w Trepczy

SPGK Laboratorium
Pracownia Fizykochemiczna Wody
• Mętność
• pH
• Tlen rozpuszczony
• Przewodność właściwa
SPGK Laboratorium
Pracownia Fizykochemiczna Wody
Metody miareczkowe:
• Twardość ogólna
• Chlorki
• Zasadowość
• Indeks nadmanganianowy
SPGK Laboratorium
Pokój Aparaturowy

Metody spektrofotometryczne:

Azot azotanowy
Azot azotynowy
Azot amonowy
Żelazo ogólne
Mangan
Glin

SPGK Laboratorium
Pokój wagowy

Ważenie sypkich substancji chemicznych celem sporządzenia odczynników do analiz fizykochemicznych oraz pożywek bakteriologicznych.

SPGK Laboratorium
Pożywkarnia

Sterylizacja pożywek bakteriologicznych

SPGK Laboratorium
Pokój Posiewu

Wykonywane są posiewy na podłoża bakteriologiczne w zakresie próbek wody uzdatnionej, z procesu technologicznego oraz próbek zleconych przez klientów zewnętrznych :

Bakterie gr. coli
E. coli
Paciorkowce
Clostridium perfringens
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C przez 72h

SPGK Laboratorium
Pokój Inkubacji

Poszczególne cieplarki ustawione są na żądane temperatury w zależności od metodyki oznaczanych grup mikrobiologicznych.

SPGK Laboratorium
Zmywalnia

Po zakończonych badaniach mikrobiologicznych unieszkodliwiane są tu kultury bakterii, które następnie przekazywane są do utylizacji.

Pracownia Fizykochemiczna Badania Wody w Zasławiu

W Pracowni Fizykochemicznej Badania Wody przy SUW w Zasławiu, zatrudniony jest 1 pracownik, przez którego wykonywane są analizy fizykochemiczne próbek wody w miejscu ujmowania oraz na poszczególnych etapach jej uzdatniania:

Rzeka SAN
Osadnik
4 filtry pisakowe pospieszne
Kran
zgodnie z harmonogramem ustalanym na początku każdego nowego roku kalendarzowego.

Na miejscu sporządzane są odczynniki chemiczne. Po zakończonych badaniach powstałe zlewki analityczne przekazywane są do Laboratorium Wody w Trepczy, skąd docelowo trafiają do utylizacji.

Woda do badań bakteriologicznych jest 4 razy w tygodniu pobierana i dostarczana przez pracowników laboratorium do Pracowni Bakteriologicznej w Trepczy.

SPGK Laboratorium
Wejście główne do budynku Laboratorium
SPGK Laboratorium
Pracownia Fizykochemiczna Wody
SPGK Laboratorium
Pokój Aparaturowo-Wagowe
SPGK Laboratorium
Pokój Aparaturowo-Wagowe
Sporządzanie odczynników laboratoryjnych
z sypkich substancji chemicznych
oraz odczyt metod spektrofotometrycznych
przy pomocy przeznaczonej do tego aparatury

Pracownia Fizykochemiczna Badania Ścieków w Trepczy

SPGK Laboratorium
Pracownia Fizykochemiczna Ścieków
SPGK Laboratorium
Pracownia Fizykochemiczna Ścieków

Analiza metod miareczkowych:
Zasadowość
Chlorki
Azot amonowy
Azot Kjeldahla

Ponadto:
pomiar pH i temperatury ścieków i osadów ściekowych

SPGK Laboratorium
Pokój Wagowy

Ważenie sypkich substancji chemicznych w celu sporządzenia odczynników do analiz fizykochemicznych

SPGK Laboratorium
Pokój Aparaturowy

Fosfor fosforanowy
Fosfor ogólny
Azot azotanowy
Azot azotynowy
ChZT